การลงบัญชีค่าไฟฟ้า


ค่าไฟฟ้าของบริษัท (อยู่อาศัยด้วย) จะไม่ลงบัญชีได้หรือป่าวคะ ค่าใช้จ่าของบริษัทเยอะมากอยู่แล้ว ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เป็นชื่อของบริษัท
ตอบ: ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงโดยดูว่าเป็นค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหรือไม่ แม้ว่าชื่อใบเสร็จอาจจะไม่ใช่ชื่อของกิจการ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการจริงก็ลงบัญชีของกิจการได้คะ 8)

  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
  • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ (Memorandum)
  • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
  • รวมสูตร ของ บัญชี ทั้งหมด สำคัญ

  • การลงบัญชีค่าไฟฟ้า

    วันที่: 5 พ.ค. 2557