ยกเว้นภาษี

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

ส่วนราชการได้รับการสนับสนุนงบประมาณแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารฝึกอบรม มูลค่า 194,000,000 บาท และมีข้อตกลงให้รัฐบาลไทยยกเว้นการเสียภาษีอากรในไทย สำหรับบุคคลชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในไทยของบริษัทที่ทำการก่อสร้างฯ และการจัดหาสินค้า ตลอดจนการให้บริการตามสัญญา โดยส่วนราชการทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ท. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศให้ทำการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ บริษัท ท. จำกัด จะได้รับยกเว้นภาษีอากรที่จัดเก็บในไทยหรือไม่


ตอบ: หากปรากฏว่า การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว หากปรากฏว่า เงินได้ที่พนักงานชาวญี่ปุ่นได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นเงินได้ที่อยู่ในขอบข่ายของสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคฯ พนักงานชาวญี่ปุ่นดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทย ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2499 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทเข้ามารับจ้างกับส่วนราชการเพื่อก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ตามโครงการก่อสร้างอาคารฯ ในไทย ถือว่าบริษัทเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทย มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทย ตามมาตรา 65 และ มาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร หากปรากฏว่าเงินได้ที่บริษัทได้รับเป็นเงินได้ที่ได้จ่ายจากเงินตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น บริษัทได้รับยกเว้นภาษีอากร ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2499 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัททำสัญญาก่อสร้างอาคาร มีมูลค่าเกิน 1,800,000 บาทต่อปี บริษัทจึงเป็นผู้ประกอบการและมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1(5) และ มาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และบริษัทให้บริการตามสัญญารับจ้าง โดยส่วนราชการนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาจ่ายแก่บริษัท เข้าลักษณะเป็นการให้บริการแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ บริษัทได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28) สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากการประกอบกิจการ บริษัทนำมาคำนวณหักออกจากภาษีขายในแต่ละเดือนภาษีได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร

ยกเว้นภาษี
ยกเว้นภาษี

(Visited 4 times, 1 visits today)