หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่


[Total: 2 Average: 5]

 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่


                   
                 ข้าพเจ้า ………………............................................................... เป็นเจ้าของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่………....…….ตรอก/ซอย ………………….. ถนน …..……………….. หมู่ที่ ………..…..ตำบล…………………………อำเภอ……………………………จังหวัด………………………….…..……ตามสำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสัญญาเช่า/สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

 

ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้…………………………………………………ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ได้ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 

 

หนังสือนี้ทำเมื่อวันที่ ...................................................................
                     
   
(ลงชื่อ) ………..………………….….………… เจ้าของอาคาร
           ( .……………..……………………… )  
                                                                      
(ลงชื่อ) …………………........………………  ผู้ประกอบการ
           ( .…………….………….…………… )       
                                                                 
(ลงชื่อ) …………………..……………..……… พยาน
           ( .…………….………….…………… )       

  • แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่
 • กรณีย้ายสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมจะยังใช้ได้อยู่
 • คณะบุคคลกับสถานประกอบการ
 • บริการหน่วยงานเคลื่อนที่ บริการดี ๆ จากประกันสังคม ถึงสถานประกอบการ
 • เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของสถานประกอบการ
 • บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • กรณีย้ายสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่?

 • หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่

  วันที่: 5 พ.ค. 2557


  Tags: หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ dbd แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ คือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ โดยไม่คิดค่าเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ต่างด้าว หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จอดรถ หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน โดยไม่คิดค่าเช่า