เงินประกัน เงินมัดจำ อยู่หมวดบัญชี


เงินประกัน-เงินมัดจำ เช่น เงินประกัน-การประปาฯ เงินประกัน-การเช่าเครื่องใช้สำนักงาน ต้องแสดงในหมวดใดของงบแสดงฐานะการเงินตามรูปแบบงบการเงิน ปี 2554 ( หมวด เงินให้กู้ยืมระยะยาวหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินประกัน - เงินมัดจำ อยู่ใน หมวด 1 ของงบการเงินคะ คือ หมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

  • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
  • การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก
  • การบันทึกบัญชีเงินประกันค่าเช่าห้อง
  • เงินประกันผลงานของงานบริการรับเหมาก่อสร้าง

  • เงินประกัน เงินมัดจำ อยู่หมวดบัญชี

    วันที่: 6 พ.ค. 2557


    Tags: ผังบัญชี 5 หมวด ผังบัญชี excel ผังบัญชีมาตรฐานการบัญชี ผังบัญชีอุตสาหกรรม จัดทำผังบัญชี ความหมายบัญชี 5 หมวด ผังบัญชี express ผังบัญชีธุรกิจผลิต