แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง(ผู้ประกันตน)ให้ครบ

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล
กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อกำหนด)
1.สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
2.สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)
หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
3.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
4.หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากร
กำหนด)
5. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง สปส.1-01
กรณีบุคคลธรรมดา (เจ้าของคนเดียว)
1.สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
2.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
3.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) หรือสำเนาหรือ
ภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 20)
5.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
6.หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมาลรัษฎากร
กำหนด)


ตอบ: สำหรับลูกจ้าง
1. กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการออกให้
3. สำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานและ
สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ
4. ลูกจ้างที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้วให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
(สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน กรณีกิจการเป็นเจ้าของ
คนเดียว เจ้าของกิจการคือนายจ้างไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้

แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง(ผู้ประกันตน)ให้ครบ
แจ้งนายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้าง(ผู้ประกันตน)ให้ครบ

(Visited 5 times, 1 visits today)

มีข้อสงสัย เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ค่าบริการรับทำบัญชี” ได้ทาง Line ID @E200 หรือ โทร. 081-931-8341 ทางเรามีทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมจัดการปัญหา ไว้คอยให้บริการ