ผลิตภัณฑ์ร่วม คือ ( Joint products )


[Total: 2 Average: 5]

ผลิตภัณฑ์ร่วม หมายถึง ผลผลิตที่กิจการได้รับมากกว่า 1 ชนิด จากกระบวนการผลิตเดียวกัน ใช้ทรัพยากรในการผลิตด้วยกัน และผลผลิตนั้น ๆ จะต้องเป็น ผลิตภัณฑ์หลัก (Main product) มีมูลค่าใกล้เคียงกัน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตคาดหวังหรือตั้งใจให้เกิดขึ้น จากความหมายดังกล่าว จึงสามารถสรุปลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วมได้ ดังนี้

1. จะต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับจากกระบวนการผลิตเดียวกัน มีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน

2. สัดส่วนที่ได้รับของผลผลิตแต่ละชนิด ในการผลิตแต่ละงวด แต่ละครั้ง ค่อนข้างคงที่

3. ผลผลิตที่ได้รับมีมูลค่าใกล้เคียงกัน

4. ผลผลิตที่ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายที่กิจการคาดการณ์ไว้ **** จากลักษณะสำคัญประการแรก ในการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม คือ ต้องผลิตในกระบวนการผลิตเดียวกัน และใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน ซึ่งในทางบัญชี เราเรียกทรัพยากรที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตเดียว แต่ได้รับผลผลิตมากกว่า 1 ชนิดนี้ว่า “ต้นทุนร่วม” (Joint cost)
 • วิธีการปันส่วนต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวม คือ ( Allocation of Joint Products )
 • ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ (By product)
 • วิธีการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งวิธีการคำนวณ ออกได้เป็น 2 รูปแบบ
 • การจำแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
 • การบัญชีต้นทุนกิจกรรม ที่ทำให้เกิดต้นทุนส่วนผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่างๆอ...
 • การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม เพื่อจะได้แสดงราคาทุนของสินค้าคงเหลือได้อ...
 • ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
 • ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม
 • ผลิตภัณฑ์เอก คือ (Main Product)
 • วิธีการปันส่วนผลิตภัณฑ์ร่วม

 • ผลิตภัณฑ์ร่วม คือ ( Joint products )

  วันที่: 7 พ.ค. 2557


  Tags: ผลิตภัณฑ์พลอยได้ by product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ร่วม joint products หมายถึง โจทย์การปันส่วนต้นทุนร่วม เกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนร่วมมีอะไรบ้าง การปันส่วนต้นทุนการผลิต การปันส่วนต้นทุน หมายถึง ตัวอย่าง การ คำนวณ ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่าย