เงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำหรือเงินจอง


เงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำหรือเงินจองในกรณีที่กิจการเข้าไปเช่าสำนักงานจะถูกเจ้าของสำนักงานเรียกเงินมัดจำ เงินล่วงหน้า หรือเงินมัดจำจากการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งเงินล่วงหน้าดังกล่าว เมื่อเจ้าของกิจการให้เช่าทรัพย์สิน บริษัทหรือนิติบุคคลนั้นต้องนำรายได้ที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเป็นเงินก้อนเพื่อตอบแทนการให้เช่าทรัพย์สินทั้งจำนวน ไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ จะต้องนำรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่าทรัพย์สิน หรือจะนำรายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญา และนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี และเมื่อมีการคืนเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้จ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำหรือเงินจองRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
ตอบ: [center][b]wanwan012++++++++ wanwan032++++++++ wanwan012[/b][/center]

  • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
  • การบันทึกบัญชี เงินประกันห้องพัก
  • เงินประกัน เงินมัดจำ อยู่หมวดบัญชี
  • การบันทึกบัญชีเงินประกันค่าเช่าห้อง

  • เงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำหรือเงินจอง

    วันที่: 8 พ.ค. 2557