ภาษีซื้อห้ามขอคืน คือ ( Purchase tax, no refund request )


[Total: 2 Average: 5]

ภาษีซื้อห้ามขอคืน

1 ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน หรือ เครดิตภาษีขาย แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

2. ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืน หรือ เครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่าย เช่น 2 กรณีนี้

   -กรณีไม่มีหลักฐานใบกำกับ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ แต่ไม่มีหลักฐานใบกำกับภาษี ( มาตรา 82/5 ( 1 ) ) " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "

   - กรณีมีใบกำกับภาษีแต่ไม่สามารถแสดงได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "

3. กรณีมีใบกำกับภาษี แต่ข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4 " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "

4. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ " • ภพ.36 ใช้สิทธิ์ขอคืนภาษีภายในกี่เดือน เหมือน ภาษีซื้อทั่วไปหรือไม่
 • การขอคืนภาษี
 • ขอคืนหัก ณ ที่จ่ายได้ที่ไหน อย่างไรครับ ?
 • ใบกำกับภาษีซื้อ ถ้าไม่ขอคืน นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
 • ขอคืนภาษี
 • ค่าส่งเสริมการขายที่บริษัทลูกค้าขอคืน 3% ย้อนหลังได้กี่เดือน
 • ขอคืนภาษีทุกปี เพราะคำนวนแล้วชำระไว้เกิน
 • การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ไม่ใช่ที่อยู่ที่ บริษัทจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม ขอคืน vat ได้ไหม ...
 • การเครดิตขอคืนภาษี

 • ภาษีซื้อห้ามขอคืน คือ ( Purchase tax, no refund request )

  วันที่: 10 พ.ค. 2557


  Tags: ภาษี ซื้อ ต้อง ห้าม ค่าน้ํามัน ภาษีซื้อมีอะไรบ้าง ภาษี ซื้อ ต้อง ห้าม ยก ตัวอย่าง ภาษีซื้อไม่ขอคืน กับ ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ ต่างกันอย่างไร ภาษีซื้อค่ารับรอง ภาษีซื้อค่าโทรศัพท์ ภาษีซื้อค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ภาษีซื้อ