ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)


[Total: 2 Average: 5]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่จัดเก็บจาการขายสินค้าหรือให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการภายในประเทศ หรือมาจากต่างประเทศ โดยเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ หรือ ได้รับคืน = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ)

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่าง
 • การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษี
 • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • ผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30 ตัวอย่าง
 • ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการอย่างไร
 • บริษัท ที่ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าได้หรือไม่

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)

  วันที่: 10 พ.ค. 2557


  Tags: ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบัน ภาษีขาย หมายถึง การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2562