ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)


ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่จัดเก็บจาการขายสินค้าหรือให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการภายในประเทศ หรือมาจากต่างประเทศ โดยเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ หรือ ได้รับคืน = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ)

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษี
 • การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
 • การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30
 • กรณีโดนขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บิลค่าน้ำมันสามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ครับ
 • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของธุกิจส่ง-ออก ต่างประเทศ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)

  วันที่: 10 พ.ค. 2557


  Tags: ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบัน ภาษีขาย หมายถึง การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2562