ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)


ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่จัดเก็บจาการขายสินค้าหรือให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการภายในประเทศ หรือมาจากต่างประเทศ โดยเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ หรือ ได้รับคืน = ภาษีขาย - ภาษีซื้อ)

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
  • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของแถม
  • ทำไมต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)

    วันที่: 10 พ.ค. 2557


    Tags: ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบัน ภาษีขาย หมายถึง การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวอย่างภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2562