ข้อแตกต่าง ระหว่าง การบัญชีการเงิน และ การบัญชีบริหาร ข้อดีเสีย

Click to rate this post!
[Total: 643 Average: 5]

การบัญชีการเงิน คือ การบัญชีที่เก็บรวบรวม จำแนก และรายงานข้อมูลทางการเงินของกิจการที่เกิดขึ้นในอนาคตให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน การบัญชีการบริหาร คือ จะมีหลักเกี่ยวกับการหารข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารภายในที่กิจการใช้ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ ในการดำเนินกิจการต่าง ของกิจการ ความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร

“การบัญชีการเงิน”

1.เสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

2.จัดทำอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย

3.จัดทำตามหลักกการบัยชีที่ยอมรับทั่วไป

4.ข้อมูลจะถูกเสนอตามเวลาที่ผู้บริหารเกิดความต้องการ

5.เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต

6.เสนิข้อมูลที่เป็นภาพรวมของกิจการ

7.เสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

8.ข้อมูลจะถูกนำเสนอตามรอบบัญชี

 

“การบัญชีบริหาร”

1.เสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร

2.ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย

3.ยืดยุ่นตามประเด็นปัญหาของการตัดสินใจ

4.เน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ

5.เน้นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต

6.เสนอข้อมูลที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ

7.เสนอข้อมูลที่เป็นทั้งทางด้านเชิงคุณภาพและข้อมูลปัยใจจากภายนอก

8.ข้อมูลจะถูกนำเสนอตามเวลาที่ผู้บริหารต้องการ

ข้อแตกต่าง ระหว่าง การบัญชีการเงิน และ การบัญชีบริหาร ข้อดีเสีย
ข้อแตกต่าง ระหว่าง การบัญชีการเงิน และ การบัญชีบริหาร ข้อดีเสีย
(Visited 3,490 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top