รายการ ผู้ถือหุ้น แสดง อะไร ประกอบ ด้วย


จำนวน และ รายการผู้ถือหุ้น

สำหรับบริษัทเอกชน จำกัด ต้องแสดงจำนวนและรายการผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นสามัญใน 2 รายการ คือ

 

- แสดงจำนวนและรายนามผู้ถือหุ้นใน หนังสือบริคณห์สนธิ โดยแสดงทุนของบริษัทและการแบ่งจำนวนหุ้นและชื่อ อาชีวะ(อาชีพ) อายุ และที่อยู่ และให้ผู้ถือหุ้น คนละ 1 หุ้น โดยผู้เริ่มก่อการขอจดทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

 

- แสดงรายชื่อ สัญชาติ อาชีวะ (อาชีพ) และที่อยู่ผู้ถือหุ้น พร้อมจำนวนหุ้นที่ถือและจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ใน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

สำหรับบริษัทเอกชน จำกัด จะต้องจัดให้มีผู้ก่อตั้งไม่น้อยกว่า 7 คน และให้ผู้เข้าหุ้น ซื้อหุ้นทั้งหมดตามที่คิดจะจดทะเบียน และจัดให้มีการประชุมจัดตั้งบริษัท ซึ่งการประชุมครั้งแรก เพื่อตกลงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

 

การให้สัตยาบันแก่บรรดาสัญญาซึ่งผู้ก่อตั้งทำไว้ และค่าใช้จ่ายที่ออกไปในการเริ่มก่อตั้งบริษัท กำหนดจำนวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ ทั้งสภาพ และบุริมสิทธิ์ ว่าเป็นสถานใด กำหนดจำนวนหุ้นสามัญ การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้บริหารดำเนินการเรียกหุ้น โดยบริษัทเอกชน จำกัด ต้องเรียกหุ้นครั้งแรก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 และที่สำคัญยิ่ง บริษัทต้องระบุชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ หรือเรียกว่า ผู้มีอำนาจลงนามทำการแทนบริษัทพร้อมกับให้อำนาจในการลงลายมือ และประทับตราสำคัญของบริษัท  • ขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
  • การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว
  • เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจำกัดมีอะไรบ้าง

  • รายการ ผู้ถือหุ้น แสดง อะไร ประกอบ ด้วย

    วันที่: 28 พ.ค. 2555


    Tags: หนังสือนําส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตัวอย่าง แบบ บอ จ 5 แบบ บอจ.5 ปี 2560 แบบฟอร์ม บอจ.5 excel แบบใหม่ แบบฟอร์ม บอจ.5 excel แบบใหม่ 2560 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภาษาอังกฤษ แบบขอคัดรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับ หน้าที่ของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชน หมวด ที่ 1 สิทธิ ของ ผู้ ถือ หุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หนังสือนําส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แบบใหม่ หุ้นและผู้ถือหุ้น บริษัทจํากัด ผู้ถือหุ้นสามัญ มีสิทธิอะไรบ้าง