คัดหนังสือรับรอง


[Total: 2 Average: 5]
กรุงไทยจับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านทุกสาขาทั่วประเทศ นางศรีประภา พริ้งพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกันพัฒนาบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยสามารถยื่นขอและรับหนังสือรับรองได้ทันทีที่สาขาของธนาคาร กรุงไทยทั่วประเทศ ธนาคารได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ Cash Management เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยนอกเหนือจากช่องทางที่ลูกค้าต้องเดินทางไปขอรับหนังสือรับรองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ พนักงานส่งเอกสาร (DEB Express Service) แล้ว ลูกค้ายังสามารถขอหนังสือรับรองผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยที่มีอยู่ กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย กล่าวถึงการใช้บริการว่า ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นผ่านระบบ e-Certificate ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ www.dbd.go.th และพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียม โดยเลือกชำระเงินผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ สาขา เครื่อง ATM และระบบอินเทอร์เน็ต โดยรับหนังสือรับรองได้ที่สาขาที่ใช้บริการ ส่วนอีกช่องทางหนึ่ง ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการได้โดยตรงที่สาขาของธนาคาร พร้อมรอรับหนังสือรับรองได้ภายใน 15 นาที โดยธนาคารคิดค่าบริการการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับละ 150 บาท
ตอบ: บุคคลทั่วไปมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบ ขอหนังสือรับรอง หรือคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนที่ได้จดทะเบียนหรือขออนุญาตไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจและไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานใดประกอบการยื่นคำร้อง ทั้งนี้โดยเสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย +++ เอกสารที่ให้บริการตรวจค้น ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนา 1.ทะเบียนห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 2.ทะเบียนบริษัทจำกัด 3.ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด 4.ทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 5.งบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตา 6.ประมวลรัษฎากร 7.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด 8.ทะเบียนพาณิชย์ (ประเภทธุรกิจของบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน) 9.ทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า รวมทั้งงบการเงิน

 • หนังสือรับรอง ภาษาอังกฤษ การให้ บริการ หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรอง บริษัท เป็นภาษาอังกฤษ ค่าธรรมเนียม กับ ค่าบริการ
 • จ่ายเช็คล่วงหน้าให้แก่บริษัทรับจ้างหรือบริการต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายวั...
 • คัดหนังสือรับรองบริษัท ใช้เอกสารอะไรบ้าง
 • อายุของหนังสือรับรองที่บริษัทใช้กับประกันสังคม
 • หนังสือรับรองภาษาอังกฤษมีไหม
 • การยื่นหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เช็คจ่ายล่วงหน้าต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายวันใด
 • ตัวอย่างหนังสือรับรอง
 • การออกหนังสือรับรองหักณ ที่จ่ายเงินปันผล

 • คัดหนังสือรับรอง

  วันที่: 10 พ.ค. 2557