บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้หรือไม่


[Total: 2 Average: 5]
บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้หรือไม่
ตอบ: บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ ถ้าบริษัทมหาชนจำกัดนั้น เข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลขาดทุน 2. มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ 3. กำหนดอัตราส่วนลดของราคาหุ้นไว้อย่างแน่นอนในหนังสือชี้ชวน 4. มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชนหรือ ;D
บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้หรือไม่

  • ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใดได้บ้าง
  • จัดตั้งบริษัทมหาชนทำอย่างไร
  • บริษัทมหาชนจำกัด

  • บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้หรือไม่

    วันที่: 12 พ.ค. 2557


    Tags: บริษัทมหาชนจํากัด มีลักษณะอย่างไร การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทมหาชนจํากัด ข้อดี ข้อเสีย ลักษณะของบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทเอกชนจํากัด คือ บริษัทมหาชนจํากัด มีอะไรบ้าง บริษัทมหาชนจํากัด มีบริษัทอะไรบ้าง ลักษณะของบริษัทมหาชนจำกัด