การขนส่งทางอากาศยาน


"การขนส่งทางอากาศยาน" +++เมื่อมีการจ่ายเงินค่าขนส่งเกิดขึ้นผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งของกรมสรรพากร ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีการผิดพลาดอยู่บ่อยๆ ซึ่งวิธีการที่ถูกต้อง ดังนี้ -นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ จ่ายเงินได้พึงประเมิน ที่เป็นค่าขนส่งระหว่างประเทศ สายการบินไทยออกใบตราส่งสินค้า (แอร์เวย์บิล) และใบเสร็จรับเงินให้ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากบริษัทสายการบินไทยโดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 ของค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ -กรณีจ่ายเงินให้แก่สายการบินต่างปรระเทศที่ไม่มีอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู้ใช้บริการต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 ของค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการขนส่งทางอากาศยาน


 • รายได้ คือ ( Revenues )
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ( Limited Partnership )
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • บริษัทจำกัด คือ ( Company Limited )
 • หนี้สินหมุนเวียน คือ ( Current Liabilities )
 • รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )

 • การขนส่งทางอากาศยาน

  วันที่: 13 พ.ค. 2557