อยากทราบว่าการยื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นายสมชายมีสิทธิ์หักค่าลดหย่อนจำนวนเท่าใด


[Total: 2 Average: 5]
[i]อยากทราบว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตัวเองมีสิทธิ์หักค่าลดหย่อนจำนวนเท่าไหร่คะ [/i] wanwan013


 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๐)เรื่อง กำหนดวิธีการและเ...
 • กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
 • การออมเงินที่ทำให้คุณเองมีเงินได้อย่างแน่นอน
 • มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่
 • การคำนวณภาษีเงินได้ กรณีเป็นคณะบุคคลต้องคำนวณภาษีอย่างไร
 • วัยรุ่นออมเงินได้ง่ายถ้ารู้จักออมเงิน
 • ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตัวอย่างที่ ไม่ต้องหักภาษีณที่จ่าย
 • การคำนวณภาษีเงินได้บคคลธรรมดาในกรณีที่ลาออกจากงาน และได้รับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ...
 • ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้าง?
 • เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ตามประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นอะไรได้บ้าง

 • อยากทราบว่าการยื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นายสมชายมีสิทธิ์หักค่าลดหย่อนจำนวนเท่าใด

  วันที่: 13 พ.ค. 2557