อยากทราบว่าการยื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นายสมชายมีสิทธิ์หักค่าลดหย่อนจำนวนเท่าใด


[i]อยากทราบว่าการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตัวเองมีสิทธิ์หักค่าลดหย่อนจำนวนเท่าไหร่คะ [/i] wanwan013


 • ความหมายภาษีเงินได้ค้างจ่าย
 • ภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยรับ
 • ประเภทเงินได้พึงประเมิน
 • ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • เงินรางวัลสลากออมสินนำมาคำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
 • ภาษีเงินได้นักแสดง
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๐)เรื่อง กำหนดวิธีการและเ...
 • ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ผู้มีเงินได้ มี สิทธิหักลดหย่อน อะไรได้บ้าง
 • การลดหย่อนและการรวมคำนวณภาษีกรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินได้

 • อยากทราบว่าการยื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นายสมชายมีสิทธิ์หักค่าลดหย่อนจำนวนเท่าใด

  วันที่: 13 พ.ค. 2557