อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด


[Total: 2 Average: 5]
อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด
ตอบ: :- 1.ขอรับใบสมัครสมาชิกได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นนทบุรี) หรือจากสภาวิชาชีพบัญชี หรือดาวน์โหลดใบสมัครของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย www.icaat.or.th 2. กรอกใบสมัคร3.โอนเงินค่าบำรุงสมาชิกเข้าบัญชีธนาคารสภาวิชาชีพบัญชี4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทาไปรษณีย์ค่ะ

 • วิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร
 • พัฒนาการ ของ วิชาชีพบัญชี
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
 • สถาบันวิชาชีพบัญชี
 • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้ยื่นรายงานการฝึกหัดงาน
 • ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) นับอย่างไร?
 • การสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่สะดวกที่สุดในกรุงเทพ
 • แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วทำไมดิฉันต้องมาขึ้นทะเบียนกับ...
 • ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่ ?

 • อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด

  วันที่: 14 พ.ค. 2557