อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด


อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด
ตอบ: :- 1.ขอรับใบสมัครสมาชิกได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นนทบุรี) หรือจากสภาวิชาชีพบัญชี หรือดาวน์โหลดใบสมัครของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย www.icaat.or.th 2. กรอกใบสมัคร3.โอนเงินค่าบำรุงสมาชิกเข้าบัญชีธนาคารสภาวิชาชีพบัญชี4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทาไปรษณีย์ค่ะ

 • วิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร
 • พัฒนาการ ของ วิชาชีพบัญชี
 • สถาบันวิชาชีพบัญชี
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
 • ผลงานที่สำคัญของสมาคมนักบัญชีที่มีต่อวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
 • จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • ร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์
 • ข้อตกลงวิชาชีพบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับทางสภาวิชาชีพบัญชีไม่ทันกำหนด ควรทำอย่างไร
 • ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552

 • อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด

  วันที่: 14 พ.ค. 2557