ประกันสังคม มาตรา 39


เงินสมทบที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคมเดือนละ 432 บาทต่อเดือน เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)

ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี (กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ) ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หมายเหตุ สำหรับในปี 2556 คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบให้มีการปรับลดเงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตนตน โดยสมัครมาตรา 39 ดังนี้ - ในปี 2556 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ม. 39 นำส่งเงินสมทบอัตราร้อยละ 7 ซึ่งผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบเดือนละ 336 บาท (4,800 x 7% = 336 บาทต่อเดือน) - สำหรับเงินสมทบในปี 2557 ทางสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบตามปกติ คือ ร้อยละ 9 ต่อเดือน ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาทต่อเดือน (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน

เหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน


1. ตาย

2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

3. ลาออก

4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)

5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)  • บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน
  • สิทธิประกันสังคม ใช้ได้เมื่อไหร่
  • การบันทึกบัญชีกรณีลืมหักเงินสมทบประกันสังคม
  • ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้
  • การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

  • ประกันสังคม มาตรา 39

    วันที่: 15 พ.ค. 2557


    Tags: แบบฟอร์มประกันสังคม มาตรา 39 ประกันสังคม มาตรา 39 ขาดส่ง ประกัน สังคม มาตรา 39 กับ 40 ต่าง กัน อย่างไร ประกันสังคม มาตรา 39 ชราภาพ ประกันสังคม มาตรา 39 ขาดส่ง 2560 ประกันสังคม มาตรา 39 คลอดบุตร คืนสิทธิ์ประกันสังคม มาตรา 39 2561 สิทธิ-ประกัน-สังคม มาตรา 39 กรณี-เสีย-ชีวิต