สถานที่จดทะเบียน ภาคเหนือ


ภาคเหนือ
 
จังหวัด ที่ตั้งสำนักงาน
เชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
นางผุสดี วัฒนพานิช
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5322 2788(11) โทรสาร. 0 5321 1873 , 0 5321 4685
E-mail Address : chiangmai@thairegistration.com

 
 
เชียงราย หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย
นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 0 5374 4116 โทรสาร. 0 5371 2526 , 0 5371 4761
E-mail Address : chiangrai@thairegistration.com

 
 
น่าน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน
นายสันติ ศิริศรีตรีรักษ์
4/16 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 0 5477 4033 , 0 5477 4034 โทรสาร. 0 5477 4034
E-mail Address : nan@thairegistration.com

 
 
พะเยา หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา
นายชาญวิทย์ สุภาคำ
ศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0 5448 4370 โทรสาร. 0 5444 84327
E-mail Address : payaow@thairegistration.com

 
 
พิจิตร หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร
นางวศินี พูลเหลือ
29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 0 5665 2890 -1 , 0 5661 4930 โทรสาร. 0 5665 2891
E-mail Address : phichit@thairegistration.com

 
 
พิษณุโลก หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก
นายโสภณ วิเศษสรรค์
965/2 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5521 6780 , 0 5521 6779 โทรสาร. 0 5521 6779
E-mail Address : phitsanulok@thairegistration.com

 
 
เพชรบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
นายยงยุทธ รักซ้อน
193 หมู่ที่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเคียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0 5672 1932 , 0 5671 1737 , 0 5671 1737 โทรสาร. 0 5672 3041
E-mail Address : phetchabun@thairegistration.com

 
 
แพร่ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแพร่
นายวินิจ อนรรฆเวช
35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. 0 5452 2051 , 0 5452 1616 โทรสาร. 0 5452 2052
E-mail Address : phrae@thairegistration.com

 
 
แม่ฮ่องสอน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวสุนทรา ติละกุล
122/10 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0 5361 2742 โทรสาร.0 5361 2743
E-mail Address : maehongson@thairegistration.com

 
 
ลำปาง หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำปาง
นายนิรันดร์ อินตาวงศ์
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ. ลำปาง 52000
โทร. 0 5432 3040 , 0 5423 0110 , 0 5423 0132 โทรสาร. 0 5423 0110
E-mail Address : lampang@thairegistration.com

 
 
ลำพูน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน
นายเสรีชัย เกิดประกอบ
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.หน้าวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร. 0 5356 1483 , 0 5353 0576 โทรสาร. 0 5356 1483
E-mail Address : lamphun@thairegistration.com

 
 
อุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาววิไล นิลดับแก้ว
168 หมู่ 3 ถ.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0 5544 2787 , 0 5544 2572 โทรสาร. 0 5544 2572
E-mail Address : uttaradit@thairegistration.com

 

  • อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน b2s office mate
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ (Memorandum)
 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
 • รวมสูตร ของ บัญชี ทั้งหมด สำคัญ
 • ภ.พ.36 คือ และผู้ใดที่ต้องใช้ ภ.พ.36 บ้าง
 • หนี้สินหมุนเวียน และ หนี้สินไม่หมุนเวียน คือ ประกอบด้วย 15 ประเภท
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ขายสุทธิ
 • ฐานภาษี คือ (TAX BASE) มีกี่ประเภท และ อะไรบ้าง
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ

 • สถานที่จดทะเบียน ภาคเหนือ

  วันที่: 28 พ.ค. 2555


  Tags: สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชียงราย โทร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำปาง สำนักง