บิลเงินสด และ ใบเสร็จรับเงิน ต่างกันอย่างไร


[Total: 2 Average: 5]
บิลเงินสดและใบเสร็จรับเงินต่างกันอย่างไร

บิลเงินสด และ ใบเสร็จรับเงิน ต่างกันอย่างไร

 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • เกณฑ์เงินสด คือ ( Cash Basis )
 • เงินลงทุนระยะยาว คือ ( Long-term Investment )
 • หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ ( Promissory Note )
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เงินขาดและเกินบัญชี คือ ( Cash Short and Over )
 • เงินฝากระหว่างทาง คือ ( Deposit in Transit )

 • บิลเงินสด และ ใบเสร็จรับเงิน ต่างกันอย่างไร

  วันที่: 17 พ.ค. 2557


  Tags: หลักการออกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ทำเองได้ไหม ใบเสร็จรับเงิน คือ โหลดแบบฟอร์มบิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ออนไลน์ บิลเงินสด/ใบกํากับภาษี ยื่นภาษีได้หรือไม่ บิลเงินสดร้านอาหาร ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ