คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี


คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี

คุณสมบัติทางด้านวิชาการ คือ มีความรู้ทางด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างดี ได้แก่

- หลักวิชาการบัญชีทุกประเภท
- หลักการบริหารงาน
- ด้านกฎหมาย คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาจจะไม่มีตำราให้เรียนโดยเฉพาะ แต่จะเกิดจากความสนใจ มุ่งมั่นในการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวได้แก่
- ความเชื่อมั่นในตนเอง
- ความสามารถในการจูงใจคน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- เข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ดี • ต้องการวางระบบบัญชีต้นทุนในโรงงาน ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • ความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงการวางระบบบัญชี
 • ใครรับวางระบบัญชีภายในบริษัทบ้าง
 • ให้บริการวางระบบแอร์ ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ค่ะ
 • การวางระบบบัญชีงานรับเหมาก่อสร้าง ทำอย่างไรค่ะ
 • ควรจดวัตถุประสงค์การตั้งคณะบุคคลอย่างไร สำหรับงานให้คำปรึกษาและวางระบบ บริหารจัด...

 • คุณสมบัติ ของ ผู้วาง ระบบบัญชี

  วันที่: 20 พ.ค. 2557


  Tags: วิชาระบบบัญชี ขั้นตอนการวางระบบบัญชี ประโยชน์ของการวางระบบบัญชี องค์ประกอบ ของ บัญชี มี อะไร บ้าง คู่มือระบบบัญชีของบริษัท ธุรกิจที่ไม่มีระบบบัญชี ความ หมาย ของ การ วาง ระบบ ซื้อ ลักษณะของระบบบัญชีที่ดี