การพัฒนาความรู้ในการอบรมหรือสัมนา

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

การพัฒนาความรู้ในการอบรมหรือการสัมมนา หากทำการอบรมไม่ครบ 27 ชม.ในรอบ 3 ปี เราสามารถไปอบรมในปีถัดไป แล้วนำมาแจ้งในรอบปีที่ขาดอยู่ได้หรือไม่คะ wanwan016


ตอบ: wanwan032++++++ wanwan032 ในรอบ 3 ปี ท่านต้องพัฒนาความรู้ให้ได้ 27 ชั่วโมง ทั้งนี้กำหนดไว้ในแต่ละปีต้องอบรมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง และภายใน 3 ปี ต้องอบรมชั่งโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีอย่างน้อย 18 ชั่วโมง หรือจะอบรมวิชาทางบัญชีทั้ง 27 ชั่วโมง ก็ได้ หากภายในรอบ 3 ปี ท่าน ไม่ทำการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามเงื่อนไขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีโทษ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งในกรณีของท่านต้องรีบอบรมให้ครบแล้วนำมาแจ้งในรอบปีที่ขาดอยู่คะ[center][b] wanwan012+++++ wanwan017[/b][/center]

การพัฒนาความรู้ในการอบรมหรือสัมนา
การพัฒนาความรู้ในการอบรมหรือสัมนา

(Visited 3 times, 1 visits today)