มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ ( Value of paid-up shares )


[Total: 2 Average: 5]
[b]ทุนจดทะเบียน[/b] คือ จำนวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย และได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทโดยแยกออกเป็นหุ้นพร้อมทั้ง ระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจำนวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจำหน่ายได้ส่วนทุนที่เรียกชำระแล้ว เนื่องจากกฎหหมายอนุญาตให้สามารถเรียกชำระบางส่วนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 25% wanwan026
ตอบ: wanwan008 wanwan008
มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ ( Value of paid-up shares )

  • เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร
  • บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้หรือไม่
  • ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ (Premium on Share Capital)
  • ในกรณีนำหุ้นออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่จองซื้อหรืดได้เงิน

  • มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ ( Value of paid-up shares )

    วันที่: 20 พ.ค. 2557


    Tags: มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว ภาษาอังกฤษ ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ดูตรงไหน ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว คือ ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว คืออะไร ส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น 50% ของ ทุน ชำระ แล้ว paid in capital คือ หนังสือเรียกชําระค่าหุ้น ภาษาอังกฤษ