เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร


[Total: 2 Average: 5]

วิธีคิดดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงิน การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คิดดอกเบี้ยได้อย่างสูงไม่เกิน ร้อยละ15 ต่อปี ส่วนสถาบันการเงินใช้กฎหมายอื่น จึงอาจเรียกดอกเบี้ยได้เกินร้อยละ 15 ต่อปี

 

การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงิน การให้เงินมาโดยไม่คิดดอกเบี้ย เรียกว่า "ยืมเงิน" ถ้าเจ้าของเงินคิดดอกเบี้ยด้วย เรียกว่า "กู้เงิน" การกู้ยืมเงินนั้น กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือใน อัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน หากผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ผลก็คือดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะทั้งหมด

 

         ผู้ให้กู้สามารถเรียกให้ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ตนได้เท่านั้น และผู้ให้กู้ยังต้องคิดคุก เพราะมีความผิด ทางอาญา ฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา อาจถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ในกรณีที่ไปกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่น เช่น บริษัททรัสต์ บริษัทเงินทุน ฯลฯ กฎหมายยินยอมให้ธนาคารและสถาบันทางการเงินดังกล่าวคิดดอกเบี้ยได้เกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามอัตราดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้

 

         ในการกู้ยืมเงินเมื่อมีการเสียดอกเบี้ย ผู้ให้กู้ก็ต้องรู้วิธีการคิดดอกเบี้ย เพื่อจะได้คิดดอกเบี้ยได้ถูกต้อง ผู้กู้ก็มีความจำเป็นจะต้องรู้ว่าตนเองจะต้องเสียค่าดอกเบี้ยเท่าไร เพราะฉะนั้น การคิดดอกเบี้ย จึงมีความจำเป็น อย่างมากสำหรับตัวผู้ให้กู้และผู้กู้ วิธีการคิดดอกเบี้ย มี 2 วิธี คือ

 

1.การคิดดอกเบี้ยไม่ทบต้น

2.การคิดดอกเบี้ยทบต้น

     - การคิดดอกเบี้ยไม่ทบต้น เป็นการคิดดอกเบี้ยโดยไม่นำดอกเบี้ยในปีแรกมารวมกับเงินต้น คิดเฉพาะ ดอกเบี้ยในแต่ละปีเท่านั้น

     - การคิดดอกเบี้ยทบต้น เป็นการคิดดอกเบี้ยที่นำเอาดอกเบี้ยในปีแรกมารวมกับเงินต้นเดิมเป็นเงินต้นใหม่ แล้วคิดดอกเบี้ย • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )
 • เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ
 • เงินให้กู้ยืมกรรมการ
 • การบันทึกบัญชี เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ ตัวอย่าง
 • รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร
 • ปรึกษาเรื่อง เงินยืมกรรมการและลูกหนี้เงินยืมกรรมการ จำบันทึกอย่างไรค่ะ
 • เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง

 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร

  วันที่: 21 พ.ค. 2557


  Tags: เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ กรรมการให้บริษัทยืมเงิน คิดดอกเบี้ย แบบฟอร์มเงินยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ อยู่หมวดไหน รายงานการประชุม ยืมเงินกรรมการ ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ ภาษาอังกฤษ เงิน ยืม กรรมการ คิด ดอกเบี้ย เท่า ไหร่ ลูกหนี้กรรมการ คือ