ลักษณะ ตัวแทนจำหน่าย สินค้า คือ


[Total: 2 Average: 5]
ลักษณะตัวแทนจำหน่ายสินค้า หมายถึง

- ต้องเป็นสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าโดยตัวแทนได้รับค่าตอบแทนหรือบำเหน็จจากตัวการตามที่ได้กำหนดในสัญญาตัวแทน
- สัญญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ละเป็นสัญญาที่ตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทก็ได้
- ตัวการและตัวแทนต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
- ตัวการและตัวแทนต้องเก็บรักษาต้นฉบับสัญญาการตั้งตัวแทนไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนีบแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา
- ตัวการต้องแจ้งสัญญาการตั้งตัวแทนต่อเจ้าพนักงานสรรพากรภายใน 15 วันนับแต่วันทำสัญญาตั้งตัวแทน ณ สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่
- ตัวแทนต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดยให้จัดทำแยกต่างหากจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบของตัวแทนตัวแทนเพื่อขายสินค้า


  • ภาระภาษี กรณีตัวแทนขายตั๋วโดยสารให้สายการบิน
  • สั่งสินค้าผ่านตัวแทน
  • การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)
  • ตัวแทนเพื่อขายสินค้า
  • จำเป็นต้องบันทึกบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักผ่านตัวแทนที่เราแต่งตั้งไปหรือไม่

  • ลักษณะ ตัวแทนจำหน่าย สินค้า คือ

    วันที่: 22 พ.ค. 2557


    Tags: เป็นตัวแทนจําหน่าย ดีไหม pantip สต๊อกสินค้า หมายถึง ตัวแทนจําหน่ายสินค้าออนไลน์ฟรี รับ สมัคร ตัวแทน จำหน่าย สินค้า ออนไลน์ เป็นตัวแทนขายอะไรดีที่สุด ตัวแทนจําหน่าย ไม่สต๊อกสินค้า facebook เทคนิคการสร้าง ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจําหน่ายต้องทําอะไรบ้าง