กิจการสนามกอล์ฟหรือกิจการให้บริการระยะยาวแก่สมาชิก


[Total: 2 Average: 5]
กิจการสนามกอล์ฟหรือกิจการให้บริการระยะยาวแก่สมาชิกการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่ให้บริการตามสัญญาระยะยาวแก่สมาชิกให้ใช้เกณฑ์สิทธิโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องนำรายได้ที่เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บในลักษณะเป็นเงินก้อนเพื่อตอบแทนการให้บริการทั้งจำนวน ไม่ว่ารายได้นั้นจะเกิดขึ้นจากการผ่อนชำระหรือชำระครั้งเดียว และไม่ว่าจะเรียกเก็บในลักษณะเงินค่าสมาชิก เงินประกัน เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือจะนำรายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนของจำนวนปีตามสัญญา แต่ไม่เกิน 10 ปี และนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามสัญญา แต่ไม่เกิน 10 รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้เริ่มให้บริการก็ได้ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มีการจ่ายคืนเงินดังกล่าวตามข้อตกลงหรือสัญญา ให้นำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้จ่ายคืนเงินกิจการสนามกอล์ฟหรือกิจการให้บริการระยะยาวแก่สมาชิกRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
ตอบ: [center][b]++++++ wanwan038 wanwan026+++++[/b][/center]

 • กิจการเจ้าของคนเดียว คือ ( Single owner business )
 • กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) คืออะไร
 • เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ แบบ ลักษณะของ หจก
 • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง
 • หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วน จะต้อง เลิกกิจการ และทำการ ชำระบัญชี
 • วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรม ต้องใช้ใน การประกอบ การผลิต แต่มิใช่ส่วนประก...
 • การเสียภาษี กิจการเจ้าของคนเดียว
 • ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า
 • กิจการร้านค้า เจ้าของคนเดียว คือ (Individual Proprietorship)
 • สินค้าที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการเท่านั้น

 • กิจการสนามกอล์ฟหรือกิจการให้บริการระยะยาวแก่สมาชิก

  วันที่: 23 พ.ค. 2557