ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ ถือเป็นค่าใช้จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

[u][b]ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย [/b][/u] ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้กำหนดให้ ภาษีซื้อบางประเภทที่ผู้ประกอบการไม่มีสิทธินำมาขอคืนแต่นำไปถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ตัวอย่างเช่น (1) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ เช่า หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจาการซื้อสินค้าหรือการรับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต มิให้ใช้บังคับสำหรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการเช่ารถยนต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง และการให้บริการรับประกันวินาศภัยสำหรับรถยนต์ดังกล่าว(2) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ(3) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้หรือใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม(4) ภาษีซื้อที่เกิดจากรายการจ่ายเพื่อการรับรองหรือการอันมีลักษณะทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด(5) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีเต็มรูป ซึ่งรายการมิได้ตีพิมขึ้น หรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ(6) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีเต็มรูป ซึ่งรายการมิได้จัดทำขึ้นตามวิธีการตามประกาศอธิบดีกรรมสรรพากร(7) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีเต็มรูป ซึ่งมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนา (COPY) แต่ไม่รวมถึงใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำรวมกับเอกสารทางการค้าอื่นซึ่งมีจำนวนหลายฉบับ และใบกำกับภาษีซึ่งมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนามีข้อความว่า "เอกสารเป็นชุด" ปรากฏอยู่ด้วย(8) ภาษีซื้อส่วนที่เฉลี่ยเป็นกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีสรรพากร(9) ภาษีที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการรับบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนนำไปใช้หรือจะใช้ในการประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการจดทะเบียนดังกล่าวใช้สิทธิเลือกไม่นำภาษีซื้อทั้งหมดไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากมีกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายการได้ของกิจการทั้งหมด(10) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีเต็มรูปซึ่งรายการได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่รายการซึ่งได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์และวิธ๊การที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด(11) ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์ที่มิใช่รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และต่อมาได้มีการดัดแปลงรถยนต์ดังกล่าว เป็นรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระทำภ่ยใน 3 ปีนับแต่เดือนภาษีที่ได้รถยนต์ไว้ในครอบครอง มิให้ใช้บังคับสำหรับการขายรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการให้บริการเช่ารถต์ดังกล่าวของตนเองโดยตรง(12) ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบซึ่งรายการมิได้ตีพิมพ์ขึ้นหรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิมเตอร์ทั้งฉบับ มิให้ใช้บังคับสำหรับใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้เปลี่ยนสถานะจากรัฐวิสาหกิจประเภทองค์กรของของรัฐตามที่กฏหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชน


ตอบ: wanwan033 wanwan034

ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ ถือเป็นค่าใช้จ่าย
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ ถือเป็นค่าใช้จ่าย

(Visited 33 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top