ค่าระวาง คือ (Freight)


[Total: 2 Average: 5]

ค่าระวางกรณีการจ่ายค่าขนส่ง หรือ ค่าระวางให้กับผู้ประกอบการซึ่งการประกอบกิจการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ โดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนี้

- การจ่ายค่าขนส่งสินค้า ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่การจ่ายค่าขนส่งสินค้าให้กับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามพระราขชกฤษฎีกา พ.ศ.2540 ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

- การจ่ายค่าขนส่งสินค้า ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศที่กระทำกิจการขนส่งผ่านต่างประเทศต่างๆซึ่งรับขนส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทย ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

- การจ่ายค่าขนส่งสินค้า ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบึลของต่างประเทศกระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆซึ่งรับขนส่งสินค้าออกจากประเทศไทย โดยที่นิติบุคคลดังกล่าวมีถิ่นที่อยุ่ในประเทศที่มีอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยปฏิบัติตามข้อตกลงในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่ประเทศไทยทำไว้กับประเทศนั้นๆ  • ค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง คือ (Freight)

  • ค่าระวาง คือ (Freight)

    วันที่: 23 พ.ค. 2557


    Tags: อัตราค่าระวางเรือ คืออะไร อัตราค่าระวางเรือ 2018 การคิดค่าระวางขนส่งทางอากาศ อัตราค่าขนส่งทางอากาศ ในประเทศ chargeable weight คือ วิธี คำนวณ dimension วิธีคิด net weight ค่าระวางรถไฟ