การลดทุนนิติบุคคล


ตอนแรกเปิดบริษัทมาด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทถ้าอยากลดทุนเหลือ 5 แสนทำได้ไหมครับ wanwan027
ตอบ: ได้ค่ะ wanwan002
ตอบ: [b]เพิ่มเติมนะคะ !!! wanwan032[/b] กรณีที่บริษัทฯ มีการจดทะเบียน ลดทุนและจ่ายเงินลดทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบริษัทฯ จ่ายเงินลดทุนเฉพาะส่วนที่จ่าย ไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน ผู้ถือหุ้นต้องนำเงินลดทุนดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ง) แห่ง ประมวลรัษฎากรคะ[center]+++++ wanwan037 +++++[/center]
ตอบ: ได้ค่ะ เพราะว่าการจ่ายค่าตอบแทนหรือจะมอบสิทธิอำนาจให้ใครต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทค่ะ ซึ่งต้องประกาศเพื่อให้รับทราบทั่วกัน

 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • รายจ่ายฝ่ายทุน คือ (Capital Expenditures)
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ทุนเรือนหุ้น คือ (Capital Stock)

 • การลดทุนนิติบุคคล

  วันที่: 29 พ.ค. 2557