การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ


การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ
ตอบ: กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ถ้ารายได้ของห้างฯ ในปีที่ผ่านมาของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ของกิจการทั้งหมดตามข้อเท็จจริงที่แจ้ง ห้างฯ มีสิทธิเลือกปฏิบัติได้โดยไม่ต้องขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากรแต่อย่างใด ดังนี้ (1) ห้างฯ เฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ของปีที่ผ่านมาตามหลักเกณฑ์ข้อ 2(3) ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535 หรือ (2) ห้างฯ มีสิทธิเลือกไม่นำภาษีซื้อทั้งจำนวนไปหักออกจากภาษีขาย แต่ให้นำไปรวมคำนวณ เป็นมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินหรือรายจ่ายของกิจการ ทั้งนี้ ตามข้อ 3(2) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2535

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ (Prohibited purchase tax)
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
 • ส่วนลดการค้า คือ (Trade discounts)
 • เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade – Accounts Payable)
 • วงจรบัญชี คือ (Account cycle)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ (Promissory Note)

 • การเฉลี่ยภาษีซื้อของห้างสรรพสินค้าทำยังไงคะ

  วันที่: 30 พ.ค. 2557