การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์


[size=14pt]กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนมีที่อยู่เดียวกัน บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์ตอบรับในซองเดียวกันได้หรือไม่คะ[/size] wanwan013
ตอบ: [b]ไม่ได้คะ ต้องแยกส่งคนละซอง มิฉะนั้นจะไม่มีหลักฐานการส่งไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละคน wanwan028[/b]

 • ขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 • การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว
 • การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • รายการ ผู้ถือหุ้น แสดง อะไร ประกอบ ด้วย
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
 • การเปลี่ยนรายชื่อผู้ถือหุ้นและเพิ่มทุน
 • มีบริษัทอยู่แล้วต้องการเพิ่มวัตถุประสงค์ และเปลี่ยนผู้ถือหุ้นต้องทำอย่างไรบ้าง
 • การออกหุ้นสามัญให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่
 • การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องทำอย่างไรค่ะ

 • การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์

  วันที่: 30 พ.ค. 2557