การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

[size=14pt]กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนมีที่อยู่เดียวกัน บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์ตอบรับในซองเดียวกันได้หรือไม่คะ[/size] wanwan013


ตอบ: [b]ไม่ได้คะ ต้องแยกส่งคนละซอง มิฉะนั้นจะไม่มีหลักฐานการส่งไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละคน wanwan028[/b]

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์
(Visited 1 times, 1 visits today)