ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายผิดไหม


ไม่ได้หักภาษี ณ ท่จ่ายค่ะ เพราะว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมให้หัก ใครผิดนะ wanwan026
ตอบ: ผู้มีหน้าที่หัก ณ ทีจ่ายเมื่อจ่ายเงินต้องหัก ณ ทีจ่ายด้วยค่ะ ไม่ได้คำนึงถึงว่าจะให้หักหรือไม่ห้ก ณ ที่จ่ายค่ะ wanwan012 wanwan029

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ
 • ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง
 • การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก
 • มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่
 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
 • ค่าขนส่ง ที่จ่ายให้กับบุคคลนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร
 • การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี

 • ไม่ได้หักภาษี ที่จ่ายผิดไหม

  วันที่: 30 พ.ค. 2557