ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายผิดไหม


[Total: 2 Average: 5]
ไม่ได้หักภาษี ณ ท่จ่ายค่ะ เพราะว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมให้หัก ใครผิดนะ wanwan026
ตอบ: ผู้มีหน้าที่หัก ณ ทีจ่ายเมื่อจ่ายเงินต้องหัก ณ ทีจ่ายด้วยค่ะ ไม่ได้คำนึงถึงว่าจะให้หักหรือไม่ห้ก ณ ที่จ่ายค่ะ wanwan012 wanwan029
ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายผิดไหม

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจัดบูธแสดงสินค้า
 • การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
 • ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ
 • ค่าโทรศัพท์ไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
 • ค่าขนส่ง ที่จ่ายให้กับบุคคลนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

 • ไม่ได้หักภาษี ที่จ่ายผิดไหม

  วันที่: 30 พ.ค. 2557