การหักค่าลดหย่อบกรณีสามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้


[b]ภริยามีเงินได้ แต่สามีไม่มีเงินได้ หักลดหย่อนอย่างไร และแจ้งว่ารวมหรือแยกยื่นคะ[/b]

+++ wanwan028 +++


 • มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่
 • บัญชี ผู้ประกอบการ ใหม่ควรรู้ วางแผนทางการเงินได้มากขึ้นเมื่อมีข้อมูลทางบัญชี
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๐)เรื่อง กำหนดวิธีการและเ...
 • เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยรับ
 • วัยรุ่นออมเงินได้ง่ายถ้ารู้จักออมเงิน
 • นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
 • ภาษีเงินได้นักแสดง

 • การหักค่าลดหย่อบกรณีสามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้

  วันที่: 30 พ.ค. 2557