เงือนเดือนชาวต่างชาติมีขั้นต่ำหรือไม่ค่ะ


เงือนเดือนชาวต่างชาติ มีเกณฑ์ขั้นต่ำสุดเท่าไรค่ะ wanwan034
ตอบ: แต่ละประเทศ เงินเดือนขั้นต่ำไม่เหมือนกันค่ะ ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละประเทศค่ะ wanwan012

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ (Prohibited purchase tax)
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
 • ส่วนลดการค้า คือ (Trade discounts)
 • เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade – Accounts Payable)
 • วงจรบัญชี คือ (Account cycle)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ (Promissory Note)

 • เงือนเดือนชาวต่างชาติมีขั้นต่ำหรือไม่ค่ะ

  วันที่: 30 พ.ค. 2557