เงินปันผลที่จ่ายให้กับชาวญี่ปุ่นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผลที่จ่ายให้กับชาวญี่ปุ่นต้องหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหรค่ะ…?


ตอบ: ++++ ต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 25 ค่ะ ++++

เงินปันผลที่จ่ายให้กับชาวญี่ปุ่นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม
(Visited 1 times, 1 visits today)