การรับคืนสินค้า คือ (Product return)


การรับคืนสินค้า หมายถึง


เมื่อผู้ขายส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วในการตรวจรับสินค้าทางผู้ซื้ออาจพบสินค้าที่ส่งไปชำรุดเสียหายอาจผิดขนาด หรือคุณภาพไม่ตรงกับที่ส่งให้ ในบางครั้งผู้ขายก็ต้องเปลี่ยนสินค้า หรืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแต่ให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อ แต่ถ้าลูกค้าซื้อเป็นเงินสดต้องคืนเงินให้ลูกค้า

การรับคืนสินค้า จะมีผลทำให้ยอดขาย และยอดลูกหนี้ ลดลง การบันทึกบัญชีจะใช้ใบลดหนี้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี โดยบันทึกในบัญชี  • หุ้นทุนที่ได้รับคืน
  • มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ ( Recoverable amount : RA )
  • รับคืนสินค้าส่งออก
  • รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ (Sale Returned and Allowed Journal)

  • การรับคืนสินค้า คือ (Product return)

    วันที่: 31 พ.ค. 2557


    Tags: การจัดการสินค้ารับคืน ขั้นตอนการรับคืนสินค้า การส่งคืนสินค้า ตัวอย่างจดหมายขอคืนสินค้า ใบส่งคืนสินค้า ความ เสี่ยง การ ส่ง คืน สินค้า กระบวนการรับคืนสินค้า ระบบการส่งคืนสินค้า