การเปิดเสรีอัตราภาษี คือ (Tariff Liberalization)


[Total: 2 Average: 5]
การเปิดเสรีอัตราภาษี (Tariff Liberalization)

การลดหรือยกเลิกอากรขาเข้า ( Reduction or Elimination of Import Duties )

1.เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงฉบับนี้ กลุ่มประเทศสมาชิกซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศ อันได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว เขมร จะต้องยกเลิกอากรขาเข้า ( Import Duty ) ของสินค้าทุกรายการที่มีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกภายในปี ค.ศ.2010 ( พ.ศ.2553 ) สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ( ได้แก่ Thai Malaysai Singapore Indonesia Philippines และ Brunei ) และภายในปี ค.ศ.2015 ( พ.ศ.2558 ) สำหรับประเทศ CLMV ( Cambodia, Lao, Myanmar และ Vietnam ) แต่ 4 ประเทศที่พัฒนาการค้าน้อยและเข้ามาทีหลังเพื่อนก็จะสามารถยืดหยุ่นการเข้าร่วมยกเลิกอากรขาเข้าให้ถึงปี ค.ศ.2018 ( พ.ศ. 2561 )

2.ประเทศสมาชิดแต่ละประเทศจะต้องลด และ/หรือยกเลิกอากรขาเข้าในสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกอื่นให้เป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้
( A ) อากรขาเข้าของสินค้าภายใต้ตาราง A ของแผนการเปิดเสรีอัตราภาษีของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องถูกยกเลิกภายในปี ค.ศ.2010 ( พ.ศ.2553 ) สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ และ ค.ศ.2015 ( พ.ศ.2558 ) สำหรับประเทศ CLMV ตามแผนการลดภาษีที่กำหนดไว้ดังกล่าว ตาราง A ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :
1)สำหรับประเทศสมาชิดอาเซียน 6 ประเทศ ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2009 ( พ.ศ.2552 )
-อากรขาเข้าอย่างน้อยร้อยละ 80 ของพิกัดศุลกากรจะต้องถูกยกเลิก
-อากรขาเข้าของสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอ ซี ที ) ในกรอบความตกลงว่าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของอาเซียนทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก
-อากรขาเข้าของสินค้าที่สามารถนำมาลดภาษีได้ของสินค้าภายใต้การรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน ( PIS : Priority Integration Sectors ) จะต้องเป็นร้อยละ 0 ยกเว้นสินค้าที่ถูกระบุแนบอยู่ในรายการเร่งรัดการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียนและข้อแก้ไขใดๆ
-อากรขาเข้าของสินค้าทั้งหมดจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5

2)สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อากรขาเข้าของสินค้าทั้งหมดจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยล 5 ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2009 ( พ.ศ.2552 )

3)สำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา อากรขาเข้าอย่างน้อยร้อยละ 80 ของพิกัดศุลกากรจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2009 ( พ.ศ.2552 )

4)อากรขาเข้าของสินค้าบางรายการของประเทศ CLMV ไม่เกินร้อยละ 7 จะต้องถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 2018 ( พ.ศ. 2561 ) รายการสินค้าและแผนการลดอากรขาเข้าของสินค้าเหล่านี้จะต้องถูกแจ้งโดยประเทศ CLMV ไม่ช้ากว่าวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2014 ( พ.ศ.2557 )

3.เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงฉบับนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ลบล้างหรือทำให้เสื่อมเสียไปซึ่งข้อลดหย่อบทางภาษีใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตามแผนการลดภาษีในภาคผนวก 2 ที่อ้างถึงไว้ในวรรค 5 ของข้อนี้

4.เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงของฉบับนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ขึ้นอากรที่ได้แจ้งไว้ในตารางที่จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติของวรรค 2 ของข้อนี้ในเรื่อง การนำเข้าสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิด

5.เว้นแต่จะกำหนดไว้ในวรรค 2 ( เอ ) ( สี่ ) รายละเอียดของแผนการลดภาษีเพื่อนดำเนินการตามรูปแบบการลด และ/หรือยกเลิกอากรขาเข้าที่กำหนดไว้ในวรรค 2 จะต้องหาข้อสรุปให้ได้ก่อนความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ และ (6) เดือน หลังจากที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว สำหรับประเทศ CLMV และจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความตกลงฉบับนี้


แหล่งอ้างอิง : เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ)


การเปิดเสรีอัตราภาษี คือ (Tariff Liberalization)

วันที่: 31 พ.ค. 2557


Tags: การเปิดเสรีทางการค้าของไทย สาเหตุการเปิดเสรีทางการค้าของไทย ตัวอย่างการค้าเสรี trade liberalization คือ fta ข้อดี ข้อเสีย ประเทศสมาชิก fta เขตการค้าเสรี คือ ตัวอย่างเขตการค้าเสรี