ขอปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรรมการ


ขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล กรรมการและหุ้นส่วน ( เป็นคนๆเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อ และนามสกุลใหม่) ต้องทำอะไรบ้างครับ...?
ตอบ: กรณีกรรมการได้ทำการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการ ดังนี้ ให้กรรมการที่เปลี่ยนชื่อหรือบริษัทจัดทำหนังสือแจ้งนายทะเบียน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ “ดาวโหลดแบบพิมพ์” เลือก “หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน” เพื่อขอแก้ไขชื่อตัวให้ตรงกับชื่อที่เปลี่ยนแปลงพร้อมแนบสำเนาหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ได้แก่ - สำเนาใบสำคัญในการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับกรุงเทพมหานครยื่นเอกสารหลักฐานที่สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 – 7 หากอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นๆค่ะ

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ (Prohibited purchase tax)
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
 • ส่วนลดการค้า คือ (Trade discounts)
 • เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade – Accounts Payable)
 • วงจรบัญชี คือ (Account cycle)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ (Promissory Note)

 • ขอปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรรมการ

  วันที่: 1 มิ.ย. 2557