การตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสาระสำคัญ


ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสาระสำคัญ โดยการขอความร่วมมือกับเจ้าหนี้ของบริษัทที่รับตรวจสอบ ซึ่งให้เจ้าหนี้ทำรายละเอียดยอดคงค้างทั้งหมด เช่น ดอกเบี้ย เงินต้น และขอเอกสารยืนยันจากเจ้าหนี้ แต่ทางเจ้าหนี้ให้เพียงตัวเลขยอดคงค้างทั้งหมดเท่านั้น ไม่ได้ให้รายละเอียดเอกสารหลักฐานใดๆเลย กรณีนี้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบอย่างไรได้บ้างครับ
ตอบ: ข้อมูลรายละเอียดคงค้างเจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นข้อมูลลับ ที่ไม่เปิดเผยกัน ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ค่ะแต่ก็ต้องหาวิธีการในการตรวจสอบวิธีอื่นที่เหมาะสมค่ะ
ตอบ: ข้อมูลรายละเอียดคงค้างเจ้าหนี้และลูกหนี้เป็นข้อมูลลับ ที่ไม่เปิดเผยกัน ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้ค่ะแต่ก็ต้องหาวิธีการในการตรวจสอบวิธีอื่นที่เหมาะสมค่ะ

 • วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน
 • การตรวจสอบ จองชื่อนิติบุคคล
 • วิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
 • การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร ( ตอนที่ 5 )
 • การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างทำต้นงวด
 • การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ กับประเด็นทางด้านบัญชี
 • การตรวจสอบรายชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • รายระเอียดของการตรวจสอบบัญชี
 • หลักการและวิธีการตรวจสอบธุรกิจนำเข้า, ส่งออก
 • จากการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส่วนใหญ่ จะลงบัญชีโดยใช้ใบกำกับภาษี

 • การตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้าซึ่งมีสาระสำคัญ

  วันที่: 1 มิ.ย. 2557