การเสีย ค่าปรับ ภงด.1ก ล่าช้า


สำหรับการยื่น ภงด.1ก ช้า หากเดือนใดไม่ได้ยื่น ต้องถูกปรับอาญา 200 บาท และโดนเงินเพิ่มอีก 1.5% ของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง x จำนวนเดือน ที่ส่งล่าช้า ภงด.1ก เป็นการสรุปรายการการจ่ายเงินได้ของ ภงด.1 ว่าทั้งปีได้จ่ายรวมแล้วเป็นเงินเท่าไร หัก ณ ที่จ่ายรวมเป็นเงินเท่าไร โดยจะต้องสรุปเป็นรายคนไปเลยนะว่าแต่ละคนที่กิจการได้จ่ายไปนั้นทั้งปีได้จ่ายให้คนๆนั้นไปเท่าไร หัก ณที่จ่ายไปแล้วเท่าไร โดยต้องยื่นแบบ ภงด.1ก ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของปีถัดไปจากปีที่จ่ายเงินได้ให้พนักงาน  • ค่าปรับ ยื่นแบบช้าเท่าไร
  • ค่าปรับ การจดภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้า

  • การเสีย ค่าปรับ ภงด.1ก ล่าช้า

    วันที่: 1 มิ.ย. 2557


    Tags: ค่า ปรับ แบบ ภ งด 1 ก ล่าช้า ยื่น ภงด.1 ล่าช้า ตัวอย่าง ภ งด 1 ก ภงด 1 ก คือ ภ งด 1 ก ยื่น เมื่อ ไหร่ ภ งด 1 ก คือ อะไร ค่าปรับยื่นภาษีล่าช้า ภ ง ด 1 ก พิเศษ คือ อะไร