แบบฟอมร์ใบกำกับภาษี


แบบฟอมร์ใบกำกับภาษี ตามมาตรฐานต้องมีอะไรบ้างค่ะ wanwan028
ตอบ: มาตรา 86/4 ภายใต้บังคับมาตรา 86/5 และมาตรา 86/6 ใบกำกับภาษีต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
(2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
(3) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
(4) หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
(6) จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
(7) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี


 • วิธีแก้ไข ใบกำกับภาษีขาย เลขที่ซ้ำกัน
 • ตัวอย่าง ใบกำกับภาษี ของแถม
 • การออกแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ้มหนี้ ใบลดหนี้
 • ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร
 • ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท
 • ถ้าธุรกิจที่ได้BOI แล้วมีการขายสินค้ออกใบกำกับภาษีหรือไม่
 • การเก็บรักษาใบกำกับภาษี เอกสารหลักฐานอื่น รายงานภาษีซื้อ
 • ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ออกใบกำกับภาษีผิดไหม
 • การเปิดใบกำกับภาษีของสินค้า BOI
 • ใบกำกับภาษี

 • แบบฟอมร์ใบกำกับภาษี

  วันที่: 1 มิ.ย. 2557