อยากทราบว่างานระหว่างก่อสร้างอาคารและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร เขาคิดค่าเสื่อมราคากันอย่างไรค่ะ


อยากทราบว่างานระหว่างก่อสร้างอาคารและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร เขาคิดค่าเสื่อมราคากันอย่างไรค่ะ อยากทราบข้อมูลมากๆเลย wanwan029


 • ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ (Accumulated depreciation)
 • คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ...
 • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)
 • ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation)
 • การนำมาค่าเสื่อมราคาหักออกจากบัญชีสินทรัพย์โดยตรง ถือว่าเป็นการบันทึกที่ผิดหลัก...
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่าเสื่อมราคา
 • กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้...
 • ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์
 • การคิด ค่าเสื่อมราคา

 • อยากทราบว่างานระหว่างก่อสร้างอาคารและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร เขาคิดค่าเสื่อมราคากันอย่างไรค่ะ

  วันที่: 1 มิ.ย. 2557