ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ


ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ wanwan036
ตอบ: การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม ม.7(6) แห่ง พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ตามที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของผู้แจ้งเพียงแห่งเดียว ตามแบบ ส.บช.5 พร้อมหลักฐาน ภายใน 60 วันนับแต่วันที่เริ่มทำบัญชี


 • ภาษีซื้อ ยื่นเกิน ต้องทำอย่างไร
 • หนังสือยืนยันยอด เจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไร
 • วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร
 • ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร
 • ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร
 • ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย
 • ทำอย่างไรถึง Save รูปที่ถ่ายไปเก็บยัง SD card บน Android
 • ต้องการวางระบบบัญชีต้นทุนในโรงงาน ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • รายงานการชำระบัญชี ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • ยื่นแบบ ภพ.30 ผิด ต้องทำอย่างไร

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  วันที่: 2 มิ.ย. 2557