ขั้นตอนในการเปิด รับทำบัญชี


อยากเปิดรับทำบัญชีเองจะต้องเริ่มต้นอย่างไงดี มีงานประจำทำอยู่แล้วแต่ อยากหารายได้เพิ่ม


ตอบ: ขั้นตอนการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบ ส.บช. 5 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ www.dbd.go.th พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ ++(1) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) ในกรณีที่ปริญญาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นสาขาบัญชีให้แนบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ++(2) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ++(3) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รูป) 2. ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง - กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี ยื่นแบบ ส.บช. 5 จำนวน 2 ชุด ที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัมนาธุรกิจการค้า เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 - กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในส่วนภูมิภาค ยื่นแบบ ส.บช. 5 จำนวน 3 ชุด ที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดที่มีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานตั้งอยู่ 3. ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ - ส่งแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมเอกสาร ไปยังสถานที่ตามที่อยู่ข้างต้น พร้อมแนบซองติดแสตมป์ จำนวน 6 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เมื่อจ่าหน้าซองถึงตนเองแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารกลับมายังเรา • รับทำบัญชี สระบุรี
 • รับทำบัญชี กาญจนบุรี
 • รับทำบัญชี อุบลราชธานี
 • รับทำบัญชี สุรินทร์
 • รับทำบัญชี อุตรดิตถ์
 • รับทำบัญชี อุดรธานี
 • รับทำบัญชี ร้อยเอ็ด
 • รับทำบัญชี ยโสธร
 • รับทำบัญชี นครปฐม
 • รับทำบัญชี พะเยา

 • ขั้นตอนในการเปิด รับทำบัญชี

  วันที่: 2 มิ.ย. 2557