รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ


รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท มีอัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ wanwan037 wanwan012
ตอบ: อัตราภาษีเหมือนกันค่ะ แต่การหักลดหย่อนของรายได้แต่ละประเภท ไม่เหมือนกันค่ะ wanwan012 wanwan029

 • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)
 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Revenue)
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อหุ้นกู้
 • ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า
 • รายได้อื่น คือ (Other Income)
 • มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่
 • มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า
 • เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ

 • รายได้บุคคลธรรมดาแต่ละประเภท อัตราภาษีเหมือนกันไหมค่ะ

  วันที่: 2 มิ.ย. 2557