กรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ


[Total: 2 Average: 5]
กรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan035
ตอบ: ในวันที่กิจการนำเข้าสินค้าจากเจ้าหนี้ต่างประเทศ
เดบิท ซื้อสินค้า
เดบิท ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เดบิท ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า
เครดิต เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
เครดิต เงินสด

ในวันที่จ่ายชำระสินค้าต่างประเทศ
เดบิท เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
เดบิท ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เดบิท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เครดิต เงินฝากธนาคาร/เงินสด
เครดิต ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตอบ: โดยมีเงื่อนไขว่าบุตรที่เกิด ก่อนหรือ ในพ.ศ.2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรม ก่อน พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท บุตรที่เกิด หลัง พ.ศ.2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน
การนับจำนวนบุตรให้นับเฉพาะ บุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลำดับอายุสูงสุดของบุตร โดยให้นับรวมทั้งบุตร ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย

การหักลดหย่อนสำหรับบุตร ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษาเฉพาะภายในประเทศให้ลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละ 2,000 บาท หรือเป็น ผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้ หักลดหย่อนสำหรับบุตรดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินได้ ดังกล่าวต้องไม่ใช่เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 ให้ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

การหักลดหย่อนสำหรับบุตรดังกล่าว ให้หักได้ ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีจะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้ในฐานะเดียว
กรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

 • การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง
 • กรมพัฒน์ จัดเต็ม คลังข้อมูลธุรกิจใหญ่ที่สุดในประเทศ
 • ในกรณีที่ได้รับค่านายหน้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีหรือไม่
 • กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอ...
 • ค่าลดหย่อนบุตร ที่ศึกษาในต่างประเทศนำมาหักได้เท่าไรค่ะ
 • การแปลง ค่า เงินตรา ต่างประเทศ
 • ภาษีระหว่างประเทศ
 • เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ พร้อมเปิดให้บริการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้ทั่ว...
 • การส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย

 • กรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

  วันที่: 3 มิ.ย. 2557