รายได้เงินปันผล


[center][url=http://www.uppic.thaitaxboard.com/views/74973dbff336a805e19b549e81d4aae0][img]http://www.uppic.thaitaxboard.com/upload/small/74973dbff336a805e19b549e81d4aae0.jpg[/img][/url][/center]
รายได้เงินปันผล
เงินปันผลจากบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฏหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น สำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม และเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการร่วมค้าได้รับส่วนลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนี้
-บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย ให้นำเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงกึ่งหนึ่ง
-บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทยต้องนำเงินปันผลและเงินส่วนแบ่งกำไรมารวมคำนวณเป็นรายได้ ถ้าบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนได้รับเงินปันผลไม่น้อยกว่า 25 % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)
 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Revenue)
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อหุ้นกู้
 • ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า
 • รายได้อื่น คือ (Other Income)
 • มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่
 • มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า
 • เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ

 • รายได้เงินปันผล

  วันที่: 3 มิ.ย. 2557