อายุหุ้นกู้

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

หุ้นกู้มีอายุของตราสารกี่ปีค่ะ และใครเป้นผู้ออกหุ้นกู้ค่ะ…?


ตอบ: ++++ สำหรับหุ้นกู้มีอายุของตราสาร 1 ปี ขึ้นไปค่ะ บริษํทเอกชนเป็นผู้ออกหุ้นกู้ให้ค่ะ ++++

อายุหุ้นกู้
(Visited 1 times, 1 visits today)