โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง


[Total: 2 Average: 5]
โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง wanwan037
ตอบ: ต้องทำหนังสือยินยอมจากหุ้นส่วนค่ะ wanwan020
โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ( Limited Partnership )
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ( Ordinary partnership ) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
 • ทุนเรือนหุ้น คือ ( Capital Stock )
 • หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ ( Treasury Stock )
 • เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ แบบ ลักษณะของ หจก
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ ( Value of paid-up shares )
 • การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ ( Conversion of preferred shares )
 • บริษัท กับ หจก ต่างกัน เปรียบเทียบ จด บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี

 • โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง

  วันที่: 3 มิ.ย. 2557