โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง


โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง wanwan037
ตอบ: ต้องทำหนังสือยินยอมจากหุ้นส่วนค่ะ wanwan020

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ (Ordinary partnership) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ (Value of paid-up shares)
 • ทุนเรือนหุ้น คือ (Capital Stock)
 • การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ (Conversion of preferred shares)
 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
 • เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการ แบบ ลักษณะของ หจก
 • บริษัท กับ หจก ต่างกัน เปรียบเทียบ จด บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี
 • ขั้นตอนการ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
 • การ บันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น
 • แบบฟอร์มการเรียกชำระค่าหุ้น

 • โอนทรัพย์สินของหุ้นส่วน เป็นของหจก.ทำยังไง

  วันที่: 3 มิ.ย. 2557