สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ( Intangible assets )


[Total: 2 Average: 5]

"ความหมาย ของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน"

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างไม่สามารถมองเห็น สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เมื่อได้รับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจะใช้ราคาทุน และจะต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จาก สินทรัพย์นั้น ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิการเช่า เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ไม่ต้องทำการตัดบัญชี ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม เป็นต้น

1).สามารถระบุได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะต้องสามารถระบุแยกจากค่าความนิยมได้อย่างชัดเจน สินทรัพย์นั้นจะต้องมีความเป็นเอกเทศ กล่าวคือกิจการสามารถนำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์นั้นไปให้เช่า ขายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

2).อยู่ภายในการควบคุมกิจการ หมายถึง กิจการมีอำนาจในการใช้สินทรัพย์ และสามารถจำกัดไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์นั้นในอนาคต 

3).ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หมายถึง รายได้ ที่จะเกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้หรือประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น เช่น สินทรัพย์ทางปัญญา ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต อาจทำให้ต้นทุนการผลิตในอนาคตลดลง


 • สินทรัพย์ คือ ( Assets )
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ ( Impairment of assets )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
 • สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ ( Wasting Assets )
 • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร
 • ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท

 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ( Intangible assets )

  วันที่: 4 มิ.ย. 2557


  Tags: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจําหน่าย แบบฝึกหัดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2560 มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ การวัดค่าความนิยม แบ่งได้กี่ประเภท