สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ (Intangible assets)


"ความหมาย ของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน"

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างไม่สามารถมองเห็น สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เมื่อได้รับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจะใช้ราคาทุน และจะต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จาก สินทรัพย์นั้น ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิการเช่า เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ไม่ต้องทำการตัดบัญชี ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม เป็นต้น

1).สามารถระบุได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะต้องสามารถระบุแยกจากค่าความนิยมได้อย่างชัดเจน สินทรัพย์นั้นจะต้องมีความเป็นเอกเทศ กล่าวคือกิจการสามารถนำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์นั้นไปให้เช่า ขายหรือแลกเปลี่ยนได้ 

2).อยู่ภายในการควบคุมกิจการ หมายถึง กิจการมีอำนาจในการใช้สินทรัพย์ และสามารถจำกัดไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์นั้นในอนาคต 

3).ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หมายถึง รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้หรือประโยชน์อื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น เช่น สินทรัพย์ทางปัญญา ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต อาจทำให้ต้นทุนการผลิตในอนาคตลดลง


 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ (Impairment of assets)
 • สินทรัพย์ คือ (Assets)
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ (Cash-generating assets)
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ (Current assets)
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ (Non-Current Assets)
 • สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ (Wasting Assets)
 • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท
 • ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
 • การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ (Intangible assets)

  วันที่: 4 มิ.ย. 2557


  Tags: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจําหน่าย แบบฝึกหัดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์มีตัวตน มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2560 มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ การวัดค่าความนิยม แบ่งได้กี่ประเภท