อัตราภาษี คือ การคำนวณภาษี มูลนิธิ หรือ สมาคม


อัตราภาษี และการคำนวณภาษี

 

อัตราภาษี มูลนิธิหรือสมาคม ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องเสียภาษี จากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย ในอัตรา ดังนี้ 

 

(ก) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)-(7) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ค่าสิทธิ ค่านายหน้า เป็นต้น เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0 

 

(ข) เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้แก่เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่น ๆ นอกเหนือจาก(ก) เสียภาษีในอัตราร้อยละ 2 .0 

 

การคำนวณภาษี  เมื่อมูลนิธิหรือสมาคมมีรายได้จากการประกอบกิจการจะต้องนำรายได้ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นมาคำนวณภาษี โดยคำนวณจากรายได้ก่อนหักรายจ่าย คูณด้วยอัตราภาษีร้อยละ 10.0 หรือร้อยละ 2.0 แล้วแต่กรณี ผลที่ได้เป็นภาษีที่ต้องเสีย 

 

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม จะต้องคำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีเช่นเดียวกับ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” • ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ตัวอย่าง การคำนวณภาษี ของ ร้านขายอาหาร
 • การคำนวณภาษีเงินได้บคคลธรรมดาในกรณีที่ลาออกจากงาน และได้รับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ...
 • ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล
 • ปัญหาในการคำนวณภาษี
 • ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • แนวทางในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • บริษัทได้ทำสัญญาค้ำประกันร่วม ต้องนำมารวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ด้วยหรือ...
 • การคำนวณภาษีเงินได้ กรณีเป็นคณะบุคคลต้องคำนวณภาษีอย่างไร
 • แนวทางในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • อัตราภาษี คือ การคำนวณภาษี มูลนิธิ หรือ สมาคม

  วันที่: 4 มิ.ย. 2557


  Tags: งบการเงินของมูลนิธิหรือสมาคม มูลนิธิ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ มูลนิธิที่ได้รับยกเว้นภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย มูลนิธิ สมาคม องค์กร ได้รับยกเว้น หัก ณ ที่จ่าย จ่ายเงิน สมาคม ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ ภงด 55 อัตรา ภาษี สมาคม การ ค้า